Inschrijving VCH BBQ / ALV 30 juni

Als afsluiting van het seizoen en voorafgaand aan de ALV van vrijdag 30 juni 20:00 uur is er een BBQ voor VCH leden.
Inloop vanaf 17:30. BBQ vanaf 18:00. Na de ALV kan iedereen nog even blijven hangen voor een drankje en een goed gesprek.
Schrijf je hier in want we willen graag weten wie er komt! 

Waar: bij VCH Beach – Bennebroekerweg 604, Hoofddorp
De agenda voor de ALV van 20:00 uur:

AGENDA  
     
  Agendapunt Door
1.   Opening Esli
2.   Benoeming stembureau Esli
3.   Vaststellen agenda Esli
4.   Ingekomen stukken Carla
5.   Notulen d.d. 15 maart 2023 (bijlage) Esli
6.   Bestuursmededelingen Esli
7.   Begroting 2023-2024 en vaststelling contributie (bijlage volgt nog) Johan
8.   Benoeming kascommissie Esli
9.   Bestuursverkiezing Esli
10.   Uitreiking Dick van Ecktrofee Esli
11.   Algemeen Beleidsplan VCH 2022 – 2026 Esli
Status plus speerpunten voor komend seizoen
 
12.   Gezamenlijke clubactiviteiten vaststellen Lidwien
Met aanwezigen inventariseren waar animo voor is
13.   Rondvraag Esli
14.   Sluiting Esli
                   
Bij punt 9 – bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar is:  
Johan Berkhof, penningmeester  
Verkiesbaar is:  
Timo van Kessel, penningmeester