Donderdag 14/1 ALV !!!

Aan leden, ereleden en belangstellenden,
Het bestuur van Volleybal Club Hoofddorp nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van Volleybal Club Hoofddorp op:
Donderdag 14 januari om 20.00 uur (online)

De agenda en bijlagen treft u bijgaand aan. Vanwege de Corona zal de vergadering online worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
Agenda
1. Opening
2. Benoeming stembureau
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen d.d. 10 juli 2020 (bijlage)
6. Bestuursmededelingen
7. Jaarrekening 2019-2020 (bijlage)
8. Decharge bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Notulen ALV 10 juli 2020

Jaarrekening toelichting 2019-2020